English

מוצרים

בקרים לקירור
יישומים כלליים בקירור

סדרת XR 100/500

תרמוסטט עם יציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
XR110C XR110C
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
בקרים עם טיימר הפשרה ויציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
XR120C XR120C
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה ויציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR120D XR120D
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה ויציאת תקשורת
התקנה על מסילה 4 DIN
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת לחדרי קירור פלוס
XR130C XR130C
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע אזעקה/תאורה, יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR130D XR130D
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע אזעקה/תאורה, יציאת תקשורת
התקנה על מסילה 4 DIN
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת לחדרי קירור מינוס
XR140C XR140C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום, יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR140D XR140D
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום, יציאת תקשורת
התקנה על מסילה 4 DIN
XR150C XR150C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם הפשרת גז חם/גופי חימום, מגע עזר, יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR160C XR160C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR160D XR160D
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, יציאת תקשורת
התקנה על מסילה 4 DIN
XR170C XR170C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר, יציאת תקשורת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR170D XR170D
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר, יציאת תקשורת
התקנה על מסילה 4 DIN
XR172C XR172C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר, יציאת תקשורת לשימוש עם מודול עבד XR40LS
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לחדרי קירור פלוס
XR530C XR530C
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע אזעקה/תאורה, יציאת תקשורת ושעון זמן אמת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR530D XR530D
בקר דיגיטלי קירור/חימום עם טיימר הפשרה, מגע אזעקה/תאורה, יציאת תקשורת ושעון זמן אמת
התקנה על מסילה 4 DIN
בקרים רב שימושים עם יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לחדרי קירור מינוס
XR563D XR563D
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע תאורה, יציאת תקשורת ושעון זמן אמת
התקנה על מסילה 4 DIN
XR570C XR570C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר, יציאת תקשורת ושעון זמן אמת
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
XR570D XR570D
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר, יציאת תקשורת ושעון זמן אמת
התקנה על מסילה 4 DIN
XR572C XR572C
בקר דיגיטלי קירור/הקפאה עם מגע מפסק דלת, מגע עזר, יציאת תקשורת ושעון זמן אמת לשימוש עם מודול סלייב XR40SL
32x74 מ"מ, התקנה על פנל
מודול סלייב
XR40SL XR40SL
מודול סלייב עבור XR172C ו-XR572C
התקנה על מסילה 4 DIN
 


24.02.2018      © דיקסל ישראל